.شماره حسابی است که در سامانه علی پال ایجاد شده است

برای کاربران تایید شده حداکثر ۹ میلیون تومان

خیر ، هیچگونه سودی به صاحبان حساب تعلق نمی گیرد